Ως προληπτικό μέτρο πυρασφάλειας θεωρείται και το σύστημα Πυρανίχνευσης, το οποίο ανιχνεύει πηγές και εστίες πυρκαγιάς όπως θερμότητα, καπνός κ.τ.λ.

Τα υλικά που απαιτούνται για την ανίχνευση αυτή παρέχονται από την εταιρεία μας. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και ο υπολογισμός των απαιτούμενων υλικών πυρανίχνευσης καθώς και η σωστή τους εγκατάσταση αναλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας και το μελετητικό μας τμήμα.