Στους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους, όπως χώροι ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ηλεκτρολογικών πινάκων στους οποίους δεν είναι δυνατό να γίνει κατάσβεση με νερό, γίνεται χρήση κατασβεστικών υλικών, τα οποία είναι κατάλληλα για την κατάσβεση αυτών των χώρων χωρίς να αυξάνουν την επικινδυνότητά τους.

Η κατάσβεση γίνεται μέσω αυτόματης ανίχνευσης αλλά και χειροκίνητα. Τα προαναφερόμενα υλικά είναι CO2, φθοριούχα αέρια, ξηρά σκόνη κ.τ.λ.

Η μελέτη και όλες οι απαιτήσεις του συστήματος υπολογίζονται από το μηχανολογικό τμήμα της εταιρείας μας.